Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478162
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 10x15cm
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/06/48/145707412538.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-10x15em
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:34:55
  [end_day] => 2016-05-08 23:34:55
  [xem] => 2480
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-10x15em-1-1-1478162.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/06/48/145707412538.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/06/48/145707412538.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478263
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 10x15cm(4F)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/26/145707637212.jpeg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-10x15em4f
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:35:53
  [end_day] => 2016-05-08 23:35:53
  [xem] => 1756
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-10x15em4f-1-1-1478263.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/26/145707637212.jpeg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/26/145707637212.jpeg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478322
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 10x15cm(5F)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/52/145707792377.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-10x15em5f
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:37:22
  [end_day] => 2016-05-08 23:37:22
  [xem] => 1759
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-10x15em5f-1-1-1478322.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/52/145707792377.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/52/145707792377.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478331
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 10x15cm(7F)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/14/145707927366.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-10x15em7f
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-06 21:56:24
  [end_day] => 2016-05-06 21:56:24
  [xem] => 1762
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-10x15em7f-1-1-1478331.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/14/145707927366.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/14/145707927366.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478243
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 13x18cm
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/06/57/145707467275.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-13x18em
  [iddm] => ,878999,887992,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:39:38
  [end_day] => 2016-05-08 23:39:38
  [xem] => 1804
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-13x18em-1-1-1478243.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/06/57/145707467275.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/06/57/145707467275.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 21.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478266
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 13x18cm(4F)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/31/145707666053.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-13x18em4f
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:35:19
  [end_day] => 2016-05-08 23:35:19
  [xem] => 2096
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-13x18em4f-1-1-1478266.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/31/145707666053.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/31/145707666053.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478323
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 13x18cm(5F)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/55/145707815924.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-13x18em5f
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:35:09
  [end_day] => 2016-05-08 23:35:09
  [xem] => 2179
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-13x18em5f-1-1-1478323.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/55/145707815924.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/55/145707815924.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478334
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 13x18cm(7F)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/31/145708029375.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-13x18em7f
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:36:48
  [end_day] => 2016-05-08 23:36:48
  [xem] => 1732
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-13x18em7f-1-1-1478334.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/31/145708029375.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/31/145708029375.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478250
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 15x21cm
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/04/145707508895.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-15x21em
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:35:28
  [end_day] => 2016-05-08 23:35:28
  [xem] => 1970
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-15x21em-1-1-1478250.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/04/145707508895.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/04/145707508895.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478292
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 15x21cm(4F)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/35/145707693061.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-15x21em4f
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:38:04
  [end_day] => 2016-05-08 23:38:04
  [xem] => 1857
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-15x21em4f-1-1-1478292.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/35/145707693061.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/35/145707693061.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478324
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 15x21cm(5F)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/59/145707839389.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-15x21em5f
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:36:05
  [end_day] => 2016-05-08 23:36:05
  [xem] => 1828
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-15x21em5f-1-1-1478324.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/59/145707839389.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/59/145707839389.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478338
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 15x21cm(7F)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/34/14570804941.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-15x21em7f
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-06 21:56:34
  [end_day] => 2016-05-06 21:56:34
  [xem] => 1892
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-15x21em7f-1-1-1478338.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/34/14570804941.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/34/14570804941.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478256
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 21x30cm
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/15/145707573921.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-21x30em
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:35:38
  [end_day] => 2016-05-08 23:35:38
  [xem] => 1988
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-21x30em-1-1-1478256.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/15/145707573921.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/15/145707573921.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478294
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 21x30cm(4F)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/39/145707714323.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-21x30em4f
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:37:35
  [end_day] => 2016-05-08 23:37:35
  [xem] => 1778
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-21x30em4f-1-1-1478294.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/39/145707714323.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/39/145707714323.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478326
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 21x30cm(5F)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/04/145707865364.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-21x30em5f
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:36:13
  [end_day] => 2016-05-08 23:36:13
  [xem] => 1832
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-21x30em5f-1-1-1478326.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/04/145707865364.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/04/145707865364.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478340
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 21x30cm(7F)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/39/145708074176.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-21x30em7f
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-06 21:56:45
  [end_day] => 2016-05-06 21:56:45
  [xem] => 1764
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-21x30em7f-1-1-1478340.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/39/145708074176.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/39/145708074176.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478259
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 30x40cm
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/11/05/02/17/14783122602.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-30x40em
  [iddm] => ,878999,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-11-05 09:30:08
  [end_day] => 2016-12-05 09:30:08
  [xem] => 4576
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-30x40em-1-1-1478259.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/11/05/02/17/14783122602.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/11/05/02/17/14783122602.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 54.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478295
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 30x40cm(4F)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/44/145707747085.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-30x40em4f
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:37:48
  [end_day] => 2016-05-08 23:37:48
  [xem] => 1931
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-30x40em4f-1-1-1478295.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/44/145707747085.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/07/44/145707747085.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478329
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 30x40cm(5F)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/07/145707885056.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-30x40em5f
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:37:08
  [end_day] => 2016-05-08 23:37:08
  [xem] => 1748
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-30x40em5f-1-1-1478329.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/07/145707885056.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/07/145707885056.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1478343
  [tensp] => khung ảnh treo tường kích thước 30x40cm(7F)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/42/145708096741.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-30x40em7f
  [iddm] => ,878999,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-04-08 23:36:29
  [end_day] => 2016-05-08 23:36:29
  [xem] => 1747
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/khung-anh-treo-tuong-kich-thuoc-30x40em7f-1-1-1478343.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/42/145708096741.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/03/04/08/42/145708096741.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1574004
  [tensp] => tranh phẳng văn phòng
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2017/12/04/05/55/151241011265.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => tranh-phang-van-phong
  [iddm] => ,886171,878593,878671,866345,884787,880073,866260,866261,866263,887358,866262,866264,866265,878999,866266,866287,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866288,886774,838619,866290,866291,866292,866314,866315,896137,866316,866319,90
  [start_day] => 2017-12-05 02:37:00
  [end_day] => 2018-01-05 02:37:00
  [xem] => 1976
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/tranh-phang-van-phong-1-1-1574004.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2017/12/04/05/55/151241011265.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2017/12/04/05/55/151241011265.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
 
báo giá các loại khung ảnh
					
					
				
				
								
				
				
				
        
 	          

Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
fb
X

KHUNG ẢNH GIÁ RẺ

Danh Mục Sản Phẩm
KHUNG ẢNH TRƯƠNG HOÀNG

khung ảnh giá rẻ

Liên Kết Website
khung tranh ảnh
Thăm Dò Ý Kiến
TỐT,CHẤT LƯỢNG
KHÔNG TỐT,KÉM CHẤT LƯỢNG
CẦN HỌC HỎI THÊM Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
máy đóng khung tranh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
{loop Array Array}
nghiêm an nam 0979569915
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
KHUNG ẢNH GIÁ RẺ XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

BÁO GIÁ KHUNG TRANH,ẢNH

Hiển thị : Lưới Danh sách
ĐỐI TÁC DƯỚI