Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1441989
  [tensp] => bán khung ảnh
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/16/10/40/14502624134.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => ban-khung-anh
  [iddm] => ,887992,887993,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866262,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-16 17:42:00
  [end_day] => 2016-01-16 17:42:00
  [xem] => 2704
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/ban-khung-anh-1-1-1441989.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/16/10/40/14502624134.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/16/10/40/14502624134.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1442937
  [tensp] => bán khung bằng khen
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/18/08/01/145042569353.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => ban-khung-bang-khen
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866266,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,
  [start_day] => 2015-12-18 15:10:00
  [end_day] => 2016-01-18 15:10:00
  [xem] => 2193
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/ban-khung-bang-khen-1-1-1442937.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/18/08/01/145042569353.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/18/08/01/145042569353.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1443226
  [tensp] => Bán tranh thêu chữ thập thành phẩm
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/02/145049052993.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => tranh-thanh-pham
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866314,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-19 09:04:00
  [end_day] => 2016-01-19 09:04:00
  [xem] => 2149
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/tranh-thanh-pham-1-1-1443226.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/02/145049052993.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/02/145049052993.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1493374
  [tensp] => Bát hạt dưa
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/12/04/34/146047884632.png
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bat-hat-dua
  [iddm] => ,884787,884788,884789,884790,884791,884792,884799,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,89
  [start_day] => 2016-04-12 23:41:00
  [end_day] => 2016-05-12 23:41:00
  [xem] => 2326
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bat-hat-dua-1-1-1493374.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/12/04/34/146047884632.png_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/12/04/34/146047884632.png&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1493375
  [tensp] => Bát liên xô
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/12/04/42/146047935197.png
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bat-lien-xo
  [iddm] => ,884787,884788,884789,884790,884791,884792,884799,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,89
  [start_day] => 2016-04-12 23:48:00
  [end_day] => 2016-05-12 23:48:00
  [xem] => 2296
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bat-lien-xo-1-1-1493375.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/12/04/42/146047935197.png_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/12/04/42/146047935197.png&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510367
  [tensp] => Bộ 10 khung ảnh treo tường(MS29)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/34/146391689853.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-10-khung-anh-treo-tuongms29
  [iddm] => ,886171,887992,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 18:42:00
  [end_day] => 2016-06-22 18:42:00
  [xem] => 2038
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-10-khung-anh-treo-tuongms29-1-1-1510367.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/34/146391689853.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/34/146391689853.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 450.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510368
  [tensp] => Bộ 10 khung ảnh treo tường(MS30)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/42/146391735256.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-10-khung-anh-treo-tuongms30
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 18:49:00
  [end_day] => 2016-06-22 18:49:00
  [xem] => 1928
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-10-khung-anh-treo-tuongms30-1-1-1510368.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/42/146391735256.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/42/146391735256.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 750.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498579
  [tensp] => Bộ 10 khung tranh treo tường(MS9)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/19/146146436376.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-10-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:08:50
  [end_day] => 2016-06-22 16:08:50
  [xem] => 1831
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-10-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498579.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/19/146146436376.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/19/146146436376.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 430.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498581
  [tensp] => Bộ 11 khung tranh treo tường(MS10)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/30/146146502214.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-11-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:09:03
  [end_day] => 2016-06-22 16:09:03
  [xem] => 2181
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-11-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498581.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/30/146146502214.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/30/146146502214.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 470.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510369
  [tensp] => Bộ 12 khung ảnh treo tường(MS31)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/55/146391814317.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-12-khung-anh-treo-tuongms30
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 19:03:22
  [end_day] => 2016-06-22 19:03:22
  [xem] => 2041
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-12-khung-anh-treo-tuongms30-1-1-1510369.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/55/146391814317.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/55/146391814317.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 550.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510370
  [tensp] => Bộ 12 khung ảnh treo tường(MS32)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/05/146391873350.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-12-khung-anh-treo-tuongms32
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 19:13:00
  [end_day] => 2016-06-22 19:13:00
  [xem] => 2120
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-12-khung-anh-treo-tuongms32-1-1-1510370.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/05/146391873350.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/05/146391873350.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 550.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498660
  [tensp] => Bộ 12 khung tranh treo tường(MS13)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/05/14614671433.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-12-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:09:41
  [end_day] => 2016-06-22 16:09:41
  [xem] => 1961
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-12-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498660.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/05/14614671433.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/05/14614671433.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 520.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498665
  [tensp] => Bộ 12 khung tranh treo tường(MS14)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/35/146146891222.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-12-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:10:25
  [end_day] => 2016-06-22 16:10:25
  [xem] => 2103
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-12-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498665.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/35/146146891222.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/35/146146891222.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 600.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498668
  [tensp] => Bộ 15 khung tranh treo tường(MS15)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/44/146146944324.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-15-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:10:37
  [end_day] => 2016-06-22 16:10:37
  [xem] => 2189
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-15-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498668.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/44/146146944324.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/44/146146944324.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 650.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510371
  [tensp] => Bộ 18 khung ảnh treo tường(MS33)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/23/14639198047.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-18-khung-anh-treo-tuongms33
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 19:30:00
  [end_day] => 2016-06-22 19:30:00
  [xem] => 6660
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-18-khung-anh-treo-tuongms33-1-1-1510371.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/23/14639198047.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/23/14639198047.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 750.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498670
  [tensp] => Bộ 23 khung tranh treo tường(MS16)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/53/146147002779.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-23-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:10:49
  [end_day] => 2016-06-22 16:10:49
  [xem] => 1887
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-23-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498670.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/53/146147002779.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/53/146147002779.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 750.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498572
  [tensp] => Bộ 6 khung tranh treo tường(ms5)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/35/146146173971.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-8-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:07:49
  [end_day] => 2016-06-22 16:07:49
  [xem] => 1860
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-8-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498572.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/35/146146173971.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/35/146146173971.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 370.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510374
  [tensp] => Bộ 7 khung ảnh treo tường(MS34)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/52/146392155233.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-7-khung-anh-treo-tuongms34
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 19:59:00
  [end_day] => 2016-06-22 19:59:00
  [xem] => 2472
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-7-khung-anh-treo-tuongms34-1-1-1510374.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/52/146392155233.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/52/146392155233.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 400.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498573
  [tensp] => Bộ 7 khung tranh treo tường(MS6)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/44/146146228977.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-7-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:08:07
  [end_day] => 2016-06-22 16:08:07
  [xem] => 1929
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-7-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498573.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/44/146146228977.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/44/146146228977.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 370.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510360
  [tensp] => Bộ 8 khung ảnh treo tường(MS27)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/10/40/146391360739.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-8-khung-anh-treo-tuongms27
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 17:50:00
  [end_day] => 2016-06-22 17:50:00
  [xem] => 2064
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-8-khung-anh-treo-tuongms27-1-1-1510360.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/10/40/146391360739.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/10/40/146391360739.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 330.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510365
  [tensp] => Bộ 8 khung ảnh treo tường(MS28)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/20/14639160295.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-8-khung-anh-treo-tuongms28
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 18:28:00
  [end_day] => 2016-06-22 18:28:00
  [xem] => 2011
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-8-khung-anh-treo-tuongms28-1-1-1510365.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/20/14639160295.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/20/14639160295.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 400.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498571
  [tensp] => Bộ 8 khung tranh treo tường(ms4)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/27/14614612415.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-8-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:07:32
  [end_day] => 2016-06-22 16:07:32
  [xem] => 1884
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-8-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498571.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/27/14614612415.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/27/14614612415.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 340.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498657
  [tensp] => Bộ 9 khung tranh treo tường(MS12)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/58/146146672989.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-9-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:09:27
  [end_day] => 2016-06-22 16:09:27
  [xem] => 1751
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-9-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498657.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/58/146146672989.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/58/146146672989.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 500.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1442692
  [tensp] => bộ khung ảnh cưới
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/18/01/32/145040234035.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-khung-anh-cuoi
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866265,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-18 08:34:00
  [end_day] => 2016-01-18 08:34:00
  [xem] => 2175
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-khung-anh-cuoi-1-1-1442692.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/18/01/32/145040234035.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/18/01/32/145040234035.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
 
Bộ khung ảnh
					
					
				
				
								
				
				
				
        
 	          

Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
fb
X

KHUNG ẢNH GIÁ RẺ

Danh Mục Sản Phẩm
KHUNG ẢNH TRƯƠNG HOÀNG

khung ảnh giá rẻ

Liên Kết Website
khung tranh ảnh
Thăm Dò Ý Kiến
TỐT,CHẤT LƯỢNG
KHÔNG TỐT,KÉM CHẤT LƯỢNG
CẦN HỌC HỎI THÊM Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
máy đóng khung tranh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
{loop Array Array}
nghiêm an nam 0979569915
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
KHUNG ẢNH GIÁ RẺ XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

bộ khung ảnh

Hiển thị : Lưới Danh sách

Bộ khung ảnh là sản phẩm được sản xuất và thiết kê đẹp bỡi khung ảnh giá rẻ,khunganhgiare.com chuyên sản xuất các loại khung ảnh bộ như:khung ảnh bộ treo tường,khung ảnh bộ giá rẻ,bộ khung ảnh gia đình,mẫu khung ảnh treo tường,bộ khung ảnh treo tường hàn quốc,bộ khung ảnh treo tường hcm,bộ khung ảnh treo tường tphcm,bộ khung ảnh treo tường nghệ thuật

bộ khung ảnh

Bộ khung ảnh-khunganhgiare.com thuộc công ty cố phần sản xuất thương mại trương hoàng.Chuyên sản xuất và phân phối cho các cửa hàng và đại lý với giá thành rẻ tại tphcm.Ngoài ra khung ảnh giá rẻ còn phân phối các phụ kiện làm khung tranh ảnh như ốc vít,ke,góc,keo da bò,máy cắt bo,máy cắt góc...cho các đơn vị làm khung tranh tại các tỉnh thành với giá thành rẻ tại tphcm.Dưới đây là 1 trong nhưng sản phẩm do công ty TRƯƠNG HOÀNG tạo ra.với 3,5, hay 8 khung ảnh tạo thành 1 bộ khung tuyệt đẹp,giúp cho không gian nhà bạn thêm lịch lãm,đẹp mắt và không kém phần sang trong.

bộ khung ảnh

Hãy đến với khung ảnh giá rẻ để lựa chọn cho mình 1 trong những bộ khung ảnh đẹp và phù hợp với bạn nhất.Với giá thành rẻ và chất lượng tại website khunganhgiare.com.Với rất nhiều mẫu mã co các bạn tha hồ lựa chọn,cho phù hợp với không gia nhà bạn.

bộ khung ảnh

Với rất nhiều bộ khung ảnh được khunganhgiare.com thiết kế,sẽ giúp cho các bạn thoải mái lựa chọn và thiết kế theo ý thích của riêng mình,làm nỗi bật cho căn phòng và không gian của riêng bạn

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRƯƠNG HOÀNG
văn phòng giao dịch:64 thống nhất phường tân thành,tân phú-hcm
Văn phòng tổng công ty : Tòa nhà  220 Trương Vĩnh Ký-P.Tân Sơn Nhì-Q.Tân Phú -HCM-MST: 0304939666
Điện thoại :0979569915-0909274744
XƯỞNG SẢN XUẤT BẢNG CHỐNG LOÁ : 34-36-38 Đường số 2-P.Tân Thành-Q.Tân Phú-HCM
XƯỞNG SẢN XUẤT BÀN GHẾ : 28 Đường số 12,Xã Tân Thạnh Tây,Củ Chi-HCM
Hotline: 0979569915-0909274744
website:khunganhgiare.com;khungtranhtreotuonggiare.com;facebook.com/khunganhgiarehcm;vatgia.com/truonghoang
Mời bạn xem tiếp (Còn 229 sản phẩm)
Mời bạn xem tiếp (Còn 229 sản phẩm)
Mời bạn xem tiếp (Còn 229 sản phẩm)
ĐỐI TÁC DƯỚI