Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1441972
  [tensp] => cách đóng khung tranh
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/16/09/43/145025898760.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => cach-dong-khung-tranh
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866261,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-16 16:45:00
  [end_day] => 2016-01-16 16:45:00
  [xem] => 2521
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/cach-dong-khung-tranh-1-1-1441972.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/16/09/43/145025898760.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/16/09/43/145025898760.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1441949
  [tensp] => giá đóng khung tranh thêu
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/46/145025559916.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => gia-dong-khung-tranh-theu
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866261,896119,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-16 15:49:00
  [end_day] => 2016-01-16 15:49:00
  [xem] => 1845
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/gia-dong-khung-tranh-theu-1-1-1441949.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/46/145025559916.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/46/145025559916.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1441947
  [tensp] => giá đóng khung tranh thêu
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/43/14502553836.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => gia-dong-khung-tranh-theu
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866261,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-16 15:45:00
  [end_day] => 2016-01-16 15:45:00
  [xem] => 2104
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/gia-dong-khung-tranh-theu-1-1-1441947.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/43/14502553836.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/43/14502553836.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1574036
  [tensp] => TONG HOP KHUNG TRANH
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2017/12/06/06/17/151258422411.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => tong-hop-khung-tranh
  [iddm] => ,880073,866266,838619,906661,906460,866260,866261,866262,905859,905860,
  [start_day] => 2017-12-07 01:17:00
  [end_day] => 2018-01-07 01:17:00
  [xem] => 900
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/tong-hop-khung-tranh-1-1-1574036.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2017/12/06/06/17/151258422411.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2017/12/06/06/17/151258422411.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1574033
  [tensp] => tranh canvas
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2017/12/06/04/43/151257858223.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => tranh-canvas
  [iddm] => ,880073,866266,838619,906661,906460,866260,866261,866262,905859,905860,
  [start_day] => 2017-12-06 23:43:00
  [end_day] => 2018-01-06 23:43:00
  [xem] => 897
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/tranh-canvas-1-1-1574033.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2017/12/06/04/43/151257858223.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2017/12/06/04/43/151257858223.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1574032
  [tensp] => tranh phẳng là gì
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2017/12/06/04/34/151257806334.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => tranh-phang-la-gi
  [iddm] => ,880073,866260,866261,866262,866266,838619,906460,905859,905860,906661,
  [start_day] => 2017-12-06 23:35:00
  [end_day] => 2018-01-06 23:35:00
  [xem] => 788
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/tranh-phang-la-gi-1-1-1574032.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2017/12/06/04/34/151257806334.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2017/12/06/04/34/151257806334.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1574004
  [tensp] => tranh phẳng văn phòng
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2017/12/04/05/55/151241011265.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => tranh-phang-van-phong
  [iddm] => ,886171,878593,878671,866345,884787,880073,866260,866261,866263,887358,866262,866264,866265,878999,866266,866287,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866288,886774,838619,866290,866291,866292,866314,866315,896137,866316,866319,90
  [start_day] => 2017-12-05 02:37:00
  [end_day] => 2018-01-05 02:37:00
  [xem] => 1976
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/tranh-phang-van-phong-1-1-1574004.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2017/12/04/05/55/151241011265.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2017/12/04/05/55/151241011265.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1441901
  [tensp] => Đóng khung tranh
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/24/145025424375.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => dong-khung-tranh
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866261,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-16 15:26:00
  [end_day] => 2016-01-16 15:26:00
  [xem] => 1909
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/dong-khung-tranh-1-1-1441901.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/24/145025424375.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/24/145025424375.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1441965
  [tensp] => đóng khung tranh thêu
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/16/09/24/145025788973.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => dong-khung-tranh-theu
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866261,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-16 16:27:00
  [end_day] => 2016-01-16 16:27:00
  [xem] => 1830
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/dong-khung-tranh-theu-1-1-1441965.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/16/09/24/145025788973.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/16/09/24/145025788973.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1441946
  [tensp] => đóng khung tranh thêu chữ thập tphcm
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/39/145025519464.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => dong-khung-tranh-theu-chu-thap-tphcm
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866261,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-16 15:42:00
  [end_day] => 2016-01-16 15:42:00
  [xem] => 2029
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/dong-khung-tranh-theu-chu-thap-tphcm-1-1-1441946.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/39/145025519464.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/39/145025519464.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1441952
  [tensp] => đóng khung tranh thêu giá rẻ
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/54/145025606795.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => dong-khung-tranh-theu-gia-re
  [iddm] => ,866345,866261,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,
  [start_day] => 2015-12-16 15:56:00
  [end_day] => 2016-01-16 15:56:00
  [xem] => 1934
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/dong-khung-tranh-theu-gia-re-1-1-1441952.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/54/145025606795.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/54/145025606795.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1441964
  [tensp] => đóng khung tranh thêu ở đâu
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/16/09/21/145025770577.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => dong-khung-tranh-theu-o-dau
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866261,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-16 16:24:00
  [end_day] => 2016-01-16 16:24:00
  [xem] => 1879
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/dong-khung-tranh-theu-o-dau-1-1-1441964.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/16/09/21/145025770577.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/16/09/21/145025770577.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1441932
  [tensp] => Đóng khung tranh thêu tphcm
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/30/145025461890.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => dong-khung-tranh-theu-tphcm
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866261,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-16 15:32:00
  [end_day] => 2016-01-16 15:32:00
  [xem] => 1914
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/dong-khung-tranh-theu-tphcm-1-1-1441932.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/30/145025461890.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/16/08/30/145025461890.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
 
Đóng khung tranh
					
					
				
				
								
				
				
				
        
 	          

Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
fb
X

KHUNG ẢNH GIÁ RẺ

Danh Mục Sản Phẩm
KHUNG ẢNH TRƯƠNG HOÀNG

khung ảnh giá rẻ

Liên Kết Website
khung tranh ảnh
Thăm Dò Ý Kiến
TỐT,CHẤT LƯỢNG
KHÔNG TỐT,KÉM CHẤT LƯỢNG
CẦN HỌC HỎI THÊM Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
máy đóng khung tranh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
{loop Array Array}
nghiêm an nam 0979569915
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
KHUNG ẢNH GIÁ RẺ XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Đóng khung tranh

Hiển thị : Lưới Danh sách
ĐỐI TÁC DƯỚI