Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1442937
  [tensp] => bán khung bằng khen
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/18/08/01/145042569353.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => ban-khung-bang-khen
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866266,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,
  [start_day] => 2015-12-18 15:10:00
  [end_day] => 2016-01-18 15:10:00
  [xem] => 2193
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/ban-khung-bang-khen-1-1-1442937.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/18/08/01/145042569353.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/18/08/01/145042569353.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1443226
  [tensp] => Bán tranh thêu chữ thập thành phẩm
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/02/145049052993.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => tranh-thanh-pham
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866314,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-19 09:04:00
  [end_day] => 2016-01-19 09:04:00
  [xem] => 2149
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/tranh-thanh-pham-1-1-1443226.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/02/145049052993.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/19/02/02/145049052993.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1493374
  [tensp] => Bát hạt dưa
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/12/04/34/146047884632.png
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bat-hat-dua
  [iddm] => ,884787,884788,884789,884790,884791,884792,884799,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,89
  [start_day] => 2016-04-12 23:41:00
  [end_day] => 2016-05-12 23:41:00
  [xem] => 2326
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bat-hat-dua-1-1-1493374.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/12/04/34/146047884632.png_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/12/04/34/146047884632.png&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1493375
  [tensp] => Bát liên xô
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/12/04/42/146047935197.png
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bat-lien-xo
  [iddm] => ,884787,884788,884789,884790,884791,884792,884799,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,89
  [start_day] => 2016-04-12 23:48:00
  [end_day] => 2016-05-12 23:48:00
  [xem] => 2296
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bat-lien-xo-1-1-1493375.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/12/04/42/146047935197.png_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/12/04/42/146047935197.png&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510368
  [tensp] => Bộ 10 khung ảnh treo tường(MS30)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/42/146391735256.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-10-khung-anh-treo-tuongms30
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 18:49:00
  [end_day] => 2016-06-22 18:49:00
  [xem] => 1928
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-10-khung-anh-treo-tuongms30-1-1-1510368.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/42/146391735256.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/42/146391735256.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 750.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498579
  [tensp] => Bộ 10 khung tranh treo tường(MS9)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/19/146146436376.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-10-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:08:50
  [end_day] => 2016-06-22 16:08:50
  [xem] => 1831
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-10-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498579.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/19/146146436376.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/19/146146436376.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 430.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498581
  [tensp] => Bộ 11 khung tranh treo tường(MS10)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/30/146146502214.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-11-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:09:03
  [end_day] => 2016-06-22 16:09:03
  [xem] => 2181
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-11-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498581.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/30/146146502214.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/30/146146502214.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 470.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510369
  [tensp] => Bộ 12 khung ảnh treo tường(MS31)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/55/146391814317.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-12-khung-anh-treo-tuongms30
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 19:03:22
  [end_day] => 2016-06-22 19:03:22
  [xem] => 2041
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-12-khung-anh-treo-tuongms30-1-1-1510369.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/55/146391814317.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/55/146391814317.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 550.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510370
  [tensp] => Bộ 12 khung ảnh treo tường(MS32)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/05/146391873350.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-12-khung-anh-treo-tuongms32
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 19:13:00
  [end_day] => 2016-06-22 19:13:00
  [xem] => 2120
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-12-khung-anh-treo-tuongms32-1-1-1510370.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/05/146391873350.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/05/146391873350.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 550.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498660
  [tensp] => Bộ 12 khung tranh treo tường(MS13)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/05/14614671433.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-12-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:09:41
  [end_day] => 2016-06-22 16:09:41
  [xem] => 1961
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-12-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498660.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/05/14614671433.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/05/14614671433.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 520.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498665
  [tensp] => Bộ 12 khung tranh treo tường(MS14)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/35/146146891222.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-12-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:10:25
  [end_day] => 2016-06-22 16:10:25
  [xem] => 2103
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-12-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498665.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/35/146146891222.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/35/146146891222.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 600.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498668
  [tensp] => Bộ 15 khung tranh treo tường(MS15)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/44/146146944324.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-15-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:10:37
  [end_day] => 2016-06-22 16:10:37
  [xem] => 2189
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-15-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498668.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/44/146146944324.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/44/146146944324.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 650.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510371
  [tensp] => Bộ 18 khung ảnh treo tường(MS33)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/23/14639198047.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-18-khung-anh-treo-tuongms33
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 19:30:00
  [end_day] => 2016-06-22 19:30:00
  [xem] => 6660
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-18-khung-anh-treo-tuongms33-1-1-1510371.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/23/14639198047.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/23/14639198047.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 750.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498670
  [tensp] => Bộ 23 khung tranh treo tường(MS16)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/53/146147002779.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-23-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:10:49
  [end_day] => 2016-06-22 16:10:49
  [xem] => 1887
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-23-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498670.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/53/146147002779.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/03/53/146147002779.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 750.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498572
  [tensp] => Bộ 6 khung tranh treo tường(ms5)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/35/146146173971.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-8-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:07:49
  [end_day] => 2016-06-22 16:07:49
  [xem] => 1860
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-8-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498572.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/35/146146173971.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/35/146146173971.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 370.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510374
  [tensp] => Bộ 7 khung ảnh treo tường(MS34)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/52/146392155233.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-7-khung-anh-treo-tuongms34
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 19:59:00
  [end_day] => 2016-06-22 19:59:00
  [xem] => 2472
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-7-khung-anh-treo-tuongms34-1-1-1510374.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/52/146392155233.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/12/52/146392155233.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 400.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498573
  [tensp] => Bộ 7 khung tranh treo tường(MS6)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/44/146146228977.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-7-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:08:07
  [end_day] => 2016-06-22 16:08:07
  [xem] => 1929
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-7-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498573.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/44/146146228977.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/44/146146228977.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 370.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510360
  [tensp] => Bộ 8 khung ảnh treo tường(MS27)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/10/40/146391360739.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-8-khung-anh-treo-tuongms27
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 17:50:00
  [end_day] => 2016-06-22 17:50:00
  [xem] => 2064
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-8-khung-anh-treo-tuongms27-1-1-1510360.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/10/40/146391360739.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/10/40/146391360739.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 330.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510365
  [tensp] => Bộ 8 khung ảnh treo tường(MS28)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/20/14639160295.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-8-khung-anh-treo-tuongms28
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 18:28:00
  [end_day] => 2016-06-22 18:28:00
  [xem] => 2011
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-8-khung-anh-treo-tuongms28-1-1-1510365.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/20/14639160295.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/11/20/14639160295.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 400.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498571
  [tensp] => Bộ 8 khung tranh treo tường(ms4)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/27/14614612415.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-8-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:07:32
  [end_day] => 2016-06-22 16:07:32
  [xem] => 1884
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-8-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498571.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/27/14614612415.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/01/27/14614612415.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 340.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1498657
  [tensp] => Bộ 9 khung tranh treo tường(MS12)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/58/146146672989.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-9-khung-tranh-treo-tuong
  [iddm] => ,886171,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:09:27
  [end_day] => 2016-06-22 16:09:27
  [xem] => 1751
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-9-khung-tranh-treo-tuong-1-1-1498657.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/58/146146672989.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/04/24/02/58/146146672989.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 500.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1442692
  [tensp] => bộ khung ảnh cưới
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2015/12/18/01/32/145040234035.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-khung-anh-cuoi
  [iddm] => ,887992,861635,887993,861637,887994,887995,887996,887997,887998,866345,866265,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2015-12-18 08:34:00
  [end_day] => 2016-01-18 08:34:00
  [xem] => 2175
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-khung-anh-cuoi-1-1-1442692.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2015/12/18/01/32/145040234035.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2015/12/18/01/32/145040234035.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1504831
  [tensp] => bộ khung ảnh gia đình(MS23)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/07/03/47/146263607873.png
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-khung-anh-gia-dinh
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:12:54
  [end_day] => 2016-06-22 16:12:54
  [xem] => 1904
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-khung-anh-gia-dinh-1-1-1504831.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/07/03/47/146263607873.png_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/07/03/47/146263607873.png&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 205.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1510351
  [tensp] => bộ khung ảnh nghệ thuật(MS23)
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/51/515192/product/2016/05/22/09/37/146390984195.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 515192
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => bo-khung-anh-nghe-thuatms23
  [iddm] => ,886171,887992,861635,861637,887993,887994,887995,887996,887997,887998,896119,896120,896121,896122,896123,896124,896125,896126,896127,896128,896129,896130,896131,896132,896133,896134,896135,896136,896138,896139,896140,896141,896142,896143,896144,
  [start_day] => 2016-05-22 16:46:00
  [end_day] => 2016-06-22 16:46:00
  [xem] => 1403
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://khunganhgiare.com/bo-khung-anh-nghe-thuatms23-1-1-1510351.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/51/515192/product/2016/05/22/09/37/146390984195.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/51/515192/product/2016/05/22/09/37/146390984195.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => 420.000 VNĐ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
 
khung tranh treo tường giá rẻ
					
					
				
				
								
				
				
				
        
 	          

Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
fb
X

KHUNG ẢNH GIÁ RẺ

Danh Mục Sản Phẩm
KHUNG ẢNH TRƯƠNG HOÀNG

khung ảnh giá rẻ

Liên Kết Website
khung tranh ảnh
Thăm Dò Ý Kiến
TỐT,CHẤT LƯỢNG
KHÔNG TỐT,KÉM CHẤT LƯỢNG
CẦN HỌC HỎI THÊM Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
máy đóng khung tranh
Hỗ Trợ Trực Tuyến
{loop Array Array}
nghiêm an nam 0979569915
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
KHUNG ẢNH GIÁ RẺ XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

khung ảnh

Hiển thị : Lưới Danh sách

khung ảnh của Trương Hoàng JSC là sản phẩ chất lượng cao từ thương hiệu uy tín.Các sản phẩm khung ảnh do Công ty Cp TBGD Trương Hoàng được phân phối tại TP-HCM và được phân phối rộng rãi trong cả nước.
     Với kinh nghiệm 15 năm sản xuất, sản phẩm 
khung ảnh đã được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn là sản phẩm chất lượng tốt nhất hiện nay và được khẳng định  là :
    -Chuyên gia cung cấp số 1 về 
khung ảnh tại Việt Nam
    -Nơi cung cấp duy nhất 
khung ảnh chất lượng Hàn Quốc hàng đầu thế giới.
    -Chứng nhận ISO, BVQI, thương hiệu hàng Việt Nam Chất Lượng cao nhiều năm liền
    -Nơi phân phối dòng 
khung ảnh nhập khẩu.Nơi tin cậy và phân phối Kệ nhà trẻ nhất

Mời bạn xem tiếp (Còn 222 sản phẩm)
Mời bạn xem tiếp (Còn 222 sản phẩm)
Mời bạn xem tiếp (Còn 222 sản phẩm)
ĐỐI TÁC DƯỚI